<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

अन्तःकरण निःस्नेह निशःस्त्रीकरण निःस्नेह समदुःखी साधारणतः अंतःकरणवाला दुःख यथार्थतः दःखदाई क्रमशः पुनः अतः निःसन्देह दुःखदायक स्वतः-प्रवृत्त सम्भवतः दुःखदायी निःस्वार्थी प्रातःकाल निशःस्त्रीकरण निःशस्त्र अर्थतः अर्थतः विशेषतः दुखःद मनःसृष्ट सम्भवतः निःसम्बन्ध निःसाहस सामान्यतः विशेषतः पुनः प्रातःकाल अंतः मुख्यतः निःस्वार्थी सम्भवतः निःस्नेह सामान्यतः स्वतः दुःखाना साधारणतः दुखःद दुःखद वस्तुतः दुःखदायक अंतःकरणवाला संक्षेपतः दुःशील निःसम्बन्ध अर्थतः अंतः दुःखी शब्दशः निःसाहस दुःखित सामान्यतः समदुःखी दुःखदायी अन्तःपुर निःशब्दता साधारणतः पुनः मुख्यतः संभवतः छः निःसारण निःसारण दुःखद दुःखद निःस्नेह विलोमतः निःशुल्क दुःखान्त स्वतः निःसारण साधरणतः निःशब्दता मुख्यतः वस्तुतः पुनः स्वतः-प्रवृत्त निःसन्देह स्वतः वस्तुतः स्पष्टतः दुःखदायक समदुःखी यथार्थतः निः दःखदाई छः संक्षेपतः निःसाहस दुःसाध्यता निःशेष निशःस्त्रीकरण दुःखदायक दुखःद