<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

निःशेष स्वतः दुःखी निःशेषता निःशब्द स्वभावतः वस्तुतः प्रायः दुःखदायी निशःस्त्रीकरण निः निःशेषता दुःखदायी दुःशीण पुनः संभवतः संभवतः अधःपतन अंतः प्रातःकालीन संक्षेपतः मुख्यतः अंतःकरण सामान्यतः निःशेषता सम्भवतः दःखदाई निःशेषता दुःखी संक्षेपतः दुःसाध्यता साधरणतः दुःखित सम्भवतः अंतः दःखदाई निः निःसन्देह निःसन्देह निःसाहस शब्दशः दुःखना मनःसृष्ट निःसत दुःशीण फलतः निःशेष मनःसृष्ट यथार्थतः दुःखान्त निः प्रधानतः अर्थतः संक्षेपतः अन्तःपुर समदुःखी दुःसाध्यता दःखदाई क्रमशः क्रमशः प्रातःकालीन निःसाहस प्रातःकालीन स्पष्टतः दुःखाना मुख्यतः निःशुल्क निःशेष स्वतः प्रधानतः दुःखद निःसन्देह मुख्यतः निशःस्त्रीकरण साधारणतः अधःपतन निःसत निःस्वार्थी निःशेष प्रधानतः दुःसाध्य क्रमशः अंतःकरणवाला प्रातःकाल दुःसाध्य अतः अंतःकरणवाला प्रायः अन्तःकरण निःशेषता दुःखी यथार्थतः दुःखना दःखदाई अतः निःश्वास शब्दशः स्वभावतः अंतःकरण निःसन्देह