<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

दुःखान्त छः अन्तःकरण मुख्यतः अंतःकरणवाला संक्षेपतः प्रधानतः स्वभावतः अतः निःशुल्क निःशंक अर्थतः दुःख दुःखी संक्षेपतः निः अतः फलतः निःशंक दुःखदाई दुःखद दुःशीण निःस्वार्थी विलोमतः दुःखदायक निःसम्बन्ध दुःशीण दुःखान्त दुःशीण स्पष्टतः यथार्थतः अंतःकरणवाला सामान्यतः निःसत विलोमतः प्रधानतः अंतःकरण अधःपतन निःशब्दता निःशेष निःश्वास संक्षेपतः दुःशीण दःखदाई मनःसृष्ट निःश्वास अधःपतन अंतःकरणवाला अन्तःपुर निःस्नेह क्रमशः दुःखी निशःस्त्रीकरण अतः दुःखदायी फलतः दुःखदाई निःशेषता प्रधानतः समदुःखी दुःसह दुःखदाई अन्तःपुर प्रातःकालीन अंतःकरणवाला दुःशील दुःसह प्रातःकाल निःसन्देह अधःपतन संक्षेपतः निशःस्त्रीकरण निःशेषता दुःखाना दुःशील दःखदाई निःशब्द निःसत स्वतः-प्रवृत्त स्वभावतः निःशब्द निःशब्दता निःसाहस अन्तःकरण शब्दशः क्रमशः दुःशील दुःसह स्वतः दुःसाध्य दुःखद अंतःकरणवाला सामान्यतः दुःखी स्वतः मुख्यतः दुःखदायी अतः दुःसाध्यता फलतः