<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

दुःसाध्य छः शब्दशः स्वभावतः निःशब्दता दुःख निःशब्दता फलतः निःसत संभवतः मुख्यतः दुःखित प्रधानतः निःसम्बन्ध निःशेष अन्तःपुर छः साधरणतः सामान्यतः पुनः दुःखी दुखःद निःशंक निशःस्त्रीकरण दुःखना विशेषतः सामान्यतः अधःपतन अन्तःकरण अन्तःपुर संभवतः निशःस्त्रीकरण प्रातःकाल स्पष्टतः प्रधानतः मुख्यतः स्वभावतः दुःखाना दुःशील छः निःसत अधःपतन निःसारण स्पष्टतः क्रमशः दुखःद स्पष्टतः स्वतः-प्रवृत्त विशेषतः निःसत विलोमतः दुःखान्त दुःसाध्यता स्वतः-प्रवृत्त प्रातःकाल दुःसाध्य यथार्थतः दुःखित स्पष्टतः निःसन्देह पुनः निशःस्त्रीकरण शब्दशः यथार्थतः दुःख अन्तःपुर निःसत क्रमशः दुःखाना दुःखदायक अन्तःपुर निःस्वार्थी साधारणतः निःसारण मुख्यतः समदुःखी दुःशीण साधरणतः निःशेषता सम्भवतः प्रातःकाल निःस्नेह प्रायः दुःखदायी अंतःकरण वस्तुतः अर्थतः स्पष्टतः अंतःकरणवाला स्वतः पुनः निःशस्त्र अन्तःपुर अंतःकरण समदुःखी दुःख अंतःकरणवाला निःसम्बन्ध निःशब्दता अन्तःपुर