<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

दुःखद अतः दुःखदायक निःस्वार्थी प्रातःकालीन स्वतः-प्रवृत्त प्रातःकाल फलतः वस्तुतः निःशब्दता प्रायः सामान्यतः प्रधानतः दुःसाध्य निःशंक निःस्नेह प्रातःकालीन दुःशील समदुःखी प्रातःकाल निःसत प्रातःकालीन मुख्यतः दुःखदाई छः अन्तःकरण यथार्थतः निःशुल्क पुनः निःसम्बन्ध निःशेषता अंतः अंतः स्वभावतः स्वतः-प्रवृत्त मुख्यतः संभवतः अधःपतन दुःशील निःशब्द प्रधानतः सामान्यतः दुःखदाई अतः दुःशील दुःखद प्रातःकाल स्वभावतः दुःखदायी अंतःकरण मनःसृष्ट पुनः अंतः अन्तःकरण दुःखदायक निःशेषता निःसाहस अधःपतन निःस्वार्थी अधःपतन सम्भवतः निःशेष सामान्यतः निःशस्त्र अन्तःपुर वस्तुतः निःस्वार्थी क्रमशः दुःशीण प्रायः निःस्वार्थी दुःसाध्यता संक्षेपतः अन्तःपुर यथार्थतः निःश्वास दुःखी निःशंक निःशुल्क दुःख वस्तुतः यथार्थतः दुःशील निःसत निःसन्देह अन्तःकरण निः स्पष्टतः निशःस्त्रीकरण दःखदाई अर्थतः साधारणतः फलतः दःखदाई निःसारण दुःखित निःश्वास दुःखान्त शब्दशः प्रधानतः