<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

निःस्वार्थी निः दुःखी दुःसाध्य अतः निःसारण विशेषतः निःशब्दता निः निःशब्द दुःखदायी सामान्यतः निःस्नेह अंतःकरण साधरणतः दुःखद अंतःकरण छः निःशेष स्वतः-प्रवृत्त दुःखी दुःसाध्यता निःशुल्क वस्तुतः संभवतः दःखदाई अर्थतः दुःखदाई दुःसह मुख्यतः शब्दशः अर्थतः यथार्थतः दुःसाध्यता प्रातःकाल निःशब्द निःश्वास दुखःद निः छः प्रातःकालीन निःसाहस फलतः संक्षेपतः विलोमतः निःशेषता मनःसृष्ट निशःस्त्रीकरण अतः प्रातःकाल दुःखी निःसत दुःखदायी सामान्यतः निःशुल्क निशःस्त्रीकरण निःशंक निःसारण अर्थतः दुःसाध्यता दुःसह दुःखान्त निःशेष अन्तःकरण दुःशील संक्षेपतः क्रमशः मुख्यतः निशःस्त्रीकरण दुःखित दुःसाध्यता निःश्वास प्रातःकाल निःशुल्क निःस्वार्थी निःशुल्क निःस्वार्थी दुःखी निःशेषता संक्षेपतः निःशब्द निःशेष अंतःकरण अधःपतन पुनः प्रायः निःशब्द स्वतः-प्रवृत्त अंतःकरण स्पष्टतः निःशस्त्र निःशब्द निःसत स्पष्टतः क्रमशः दुःखदायक दुःशील निःसारण निःशेषता अंतः