<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

द्रव्यशेष पृथ्वीप्लाव बर्ताव दृढ-वचन आश्वसन एकवर्ण बालपक्व चिल्लानेवाला बहकानेवाला उगनेवाला कविता भडकाव साठवां देशावरी छंटाव देवदार फुसलावा एकस्वर स्वार्थी कलत्रवास पैदावारी कोवा ईश्वरावेश अतिद्वेष घुटनेवाला एवमस्तु स्वचालित बढावा स्वदेश अतिव्ययी कडुवाहट उकताव प्रस्तावकर्ता तैरनेवाला चेतावनी घुडसवार दांव एकान्तवासी नवनीत दीवाल भविष्यद्वक्ता सर्वनिष्ठ सर्वकालिक गिरवी स्वार्थपरायण कारवार ध्वंसकारी आंवल अल्पवयस्कता बनावट मनोभाव निर्विकार अवधारक समत्व भडकाव पांडित्व स्वार्थी लेनेवाला रसविद्या हृदयद्रावी दूधवाला नगरवासी परस्परविवाह बहाव गवाह सर्वसाधारण प्रभावशाली चरवाहा चहारदीवारी दवनना पूंजीवाद कहवा प्रतिवादी नवोत्थान अवचेतन फुलाव सर्वव्यापकता कडवा गिरवी बिनावट अस्वाभाविक अस्वाभाविक सोलहवां शाव फलस्वरूप भरोसावाला चिल्लानेवाला रखनेवाला गंवार यौवन आवाजदार सजाव शरीरावस्था अविवेक अवरोध सर्वजन देवालय धैर्यपूर्वक गावदुम अवरोधक