<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

न्यायशास्त्रवत खोजनेवाला जानवरों राजविपरीत निर्वंश बतानेवाला हवासील धवला ललकारनेवाला जाननेवाला सुविधा पथराव निःश्वास लम्बवत्त बेपरवाही गर्वित स्थावर रसायनविज्ञान फुलवारी मार्चपरिवर्तन सेवक अवतार पूर्वधारणा मितव्ययिता उज्जवलता रचनेवाला बकवादी आविष्ट बावर्ची पुरुषत्वहीन निर्वाह प्रवेशक भूतत्व सगर्व प्रभावशाली तसवीरदार दुर्वचन अन्तर्विरोधी अविरूद्ध दुर्वोध सम्वत ख्यातिविश्वास आवश्यकता पत्रव्यवहार कसाव कुस्वाद बनावटी छिपाव लावा संपत्तिवान बेचनेवाला संभावित जलानेवाला देव बलपूर्वक भ्रातृभाव पक्षषावलम्बन रहाव सविवेक देवाधीन अवलंबन सर्वोत्कृष्ट तत्ववेत्ता संवार अविनेय बेस्वाद प्रवेशण पक्षषावलम्बन बेहवा गंवारु निवृत्ति पटाव मांगनेवाला अविश्वासी अस्थावर अनुवर्ती भावीवक्ता कोतवाल तीव्रबुद्धि बवन्डर सुवक्ता प्रस्तावना रूपवान कल्पवृक्ष पद्वति सारवत्त बनावे नशवाला भावशून्य द्रव्यशेष डांवाडोल मूल्यवान दानव मितव्ययता दिवस हवाला अविरुद्ध तेरहवां निस्वत कडुवा