<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombretta-deva
Char
Unicode091F

Descripcion

Sin descripcion

tta-deva

Change preview:
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv

Words containing tta-deva

Mostrando 100 de 1020 palabras encontradas. (16968 total)

मोटर डिक्टेटर विस्फोट खसोट वासकट मोटरगाडी भटकना लेटना दृष्टी पीटना कान्स्टेबुल पलटे बटमार वोटर पथभ्रष्ट वेटर कुटिलता मजिस्ट्रेट मुंहफट दिखावटी लट घाटा मोटरकार सट्टी लटकती चटाका अतिदुष्ट राष्ट्रविप्लवकारी कंटकी झटकारना श्यामपट्ट भाटा ककपिट उटाना ऊंट घोंटना रुष्ट रट अधिष्टाता वाक्पटुता पर्यटक कटिबंध संघटन सोटा विटामिन गोटिल सिटकनी हटा पटाव दुपट्टा संतुष्टि फुटकर कष्ट नाइट्रेट आटे लुटेरा चींटा लटक घुट्टी मटोल रुष्ट बटमारी पेट्रोल पीट बूटा फट चटकीला बुलाहट राष्ट्रीय कुटिया अप्रकट घुटनों झटकारना लटकाव निपटाव सिमटना घुटने खटकता पिटारा बटवारा मटरगश्ती लट्ठा झट आफसेट संतुष्टि चिपटना हडबडाहट नष्टता बहुकंटक खोंट लपेटदार अंटा रपट सम्राट निपटाव मिटाव चपटी कष्टकार रपट हृष्ट-पुष्ट