<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombresha-deva
Char
Unicode0936

Descripcion

Sin descripcion

sha-deva

Change preview:
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv

Words containing sha-deva

Mostrando 100 de 935 palabras encontradas. (16968 total)

दानशीलता बदोश अप्रवेश्यता तमाशबीन गगनस्पर्शी काविशुद्ध तोशक पश्चात प्रकाशमान होशियारी पाशविक अनावश्यकअवश्य अक्रियाशील बालसदृश हबशी निश्चायक नाशुक्र खुशबू खरगोशों बेशी आगमनशील प्रकाश बेवश करुणाशील टंकशाला आशाजनक प्रश्नोत्तर नृशंस पारदर्शी विवशता आकाशलोचन प्रकाशित विशुद्ध भाग्यशाली इश्वरेच्छाधीनता जीवशक्ति आशावाद भाग्यशाली आकाशी देशान्तरवास काश्तकारी विमर्श मवेशी तरकश रोशनदान सुदृश्य दशा नशे पुश्ताना दिशा कमीशन पश्चादवलोकन विश्वासी आवेश कोतलकश ईश्वरावेश दशम आकाशवाणी दृश्यता सकुशल अशासन देशभक्ति साधुशीलता वननाशन नीलाकाश तरकश तलाश अंशना आत्मविश्वास संदेशपत्र बारिशना भावशून्य पिशुन धर्मशास्त्र अपहरणशील परेशान कुश्ती प्रश्न ईश्वरदूत वृश्चिक केशमार्जनी नश्तर रिश्तेदारों अतिशयोक्ति कर्मकौशल विश्वासघात सम्मिश्र प्रशांति परदेश ससिंमानांश ईश्वरदूत जीवशक्ति नाशुक्र अर्श तलाश होशियार अविश्वसनीय परिवेश उपाधिशीर्षकना प्रश्वास