<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenya-deva
Char
Unicode091E

Descripcion

Sin descripcion

nya-deva

Change preview:
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv
ञकagnv

Words containing nya-deva

Mostrando 100 de 131 palabras encontradas. (16968 total)

नामञ्जूरी अनभिज्ञ ज्ञाता खोञ्चेवाला चञ्चल पिञ्जरा खोञ्चेवाला विज्ञप्ति ढृडज्ञान राजाज्ञा ज्ञानरहित रसायनविज्ञान ढृडज्ञान विज्ञानपत्र अज्ञान विज्ञप्ति ब्रह्यज्ञानी आज्ञापालन सहजज्ञ संगीतज्ञ गुणागुणज्ञ पूर्वज्ञान ज्ञानरहित निदानज्ञाता प्राज्ञ आज्ञापन मौसमविज्ञान अभिज्ञता जलविज्ञानी मनोवैज्ञानिक कृतज्ञ आज्ञाभंग साम्राज्ञी यज्ञ वञ्चित पदार्थविज्ञानी मरक-विज्ञान अभिज्ञता पञ्चकोण चञ्चलता जलतत्वज्ञ राजाज्ञा आज्ञापरता शास्त्रज्ञ रसायनज्ञ पूर्वज्ञान आज्ञापरता अज्ञान अवज्ञाकारी ज्ञानशून्यता ज्ञाता ज्ञान विज्ञप्ति रञ्ज प्रतिज्ञाकारी विज्ञानपत्र मौसमविज्ञान आज्ञापक वञ्चक विज्ञप्ति मरक-विज्ञान किञ्चित अनुज्ञा संगीतज्ञ ब्रह्यज्ञानी पञ्चायत मरक-विज्ञान राजाज्ञा ढृडज्ञान किञ्चित प्रतिज्ञाकारी शास्त्रज्ञ इञ्चील सहजज्ञान ज्ञानशून्यता ज्ञापक चञ्चल इन्द्रियज्ञान पशुविद्याविज्ञ जिज्ञासा प्रज्ञा आज्ञापक मरक-विज्ञान आज्ञप्ति मनोवैज्ञानिक रसायनविज्ञान कुञ्ज विज्ञापना मौसमविज्ञान अवज्ञा सहजज्ञ ब्रह्यज्ञानी जीवविज्ञान इन्द्रियज्ञान मौसमविज्ञान अभिज्ञता विज्ञान ब्रह्यज्ञानी जलविज्ञानी श्रमिज्ञ