<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenga-deva
Char
Unicode0919

Descripcion

Sin descripcion

nga-deva

Change preview:
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv

Words containing nga-deva

Mostrando 100 de 44 palabras encontradas. (16968 total)

सङ्ग ढङ्ग कङ्गन संङ्गी सङ्कल्प सङ्गी सङ्गठन श्रृङ्गार रङ्ग सङ्गठन अङ्गीकार चङ्गा सङ्गठन चङ्गा शिलिङ्ग पङ्क्ति नङ्गे लङ्गर पासङ्ग कङ्गन तरङ्ग कङ्गन सङ्केत तरङ्ग अलङ्घ्य अलङ्घ्य अलङ्घ्य सङ्कट अलङ्कार पङ्क्ति तङ्ग तरङ्ग श्रृङ्गार शिलिङ्ग शिलिङ्ग चङ्गापन पङ्क्ति दङ्गल कङ्गन नङ्गे सङ्कट कङ्गन पराङ्ग-मुख तरङ्ग अङ्गीकार तरङ्ग लङ्गर दङ्गल रङ्ना सङ्गी रङ्गी अलङ्घ्य अङ्गीकार नङ्गा आलिङ्गन रङ्गना शिलिङ्ग प्रसङ्ग आनुषङ्गिक भयङ्कर पराङ्ग-मुख कलङ्क रङ्गी किङ्करता संङ्गी चङ्गापन दङ्गल लङ्गर अलङ्कार पलङ्ग शङ्का जङ्गलीपना तरङ्गी ढङ्ग जङ्गली तरङ्गी कलङ्क किङ्करता सङ्केत लङ्गर पङ्क्ति नङ्गे रङ्गी सङ्केत रङ्ग ढङ्ग सङ्कल्प चङ्गापन सङ्ग पङ्क्ति सङ्केत भयङ्कर श्रृङ्गार नङ्गे सङ्ग पङ्क्ति अलङ्कार आलिङ्गन अङ्क जङ्गली