<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenga-deva
Char
Unicode0919

Descripcion

Sin descripcion

nga-deva

Change preview:
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv

Words containing nga-deva

Mostrando 100 de 44 palabras encontradas. (16968 total)

अङ्गीकार चङ्गापन तरङ्गी अङ्क चङ्गापन जङ्गली सङ्गी भयङ्कर रङ्ना भयङ्कर लङ्गर शिलिङ्ग तरङ्ग नङ्गे कलङ्क रङ्ना पलङ्ग आलिङ्गन पलङ्ग तरङ्ग सङ्कल्प रङ्ना शङ्का अङ्गीकार रङ्गना कङ्गन श्रृङ्गार आलिङ्गन चङ्गा शङ्का दङ्गल सङ्गी प्रसङ्ग श्रृङ्गार सङ्ग आलिङ्गन शङ्का नङ्गे पराङ्ग-मुखता रङ्गना रङ्ना श्रृङ्गार सङ्कट अलङ्घ्य ढङ्ग अलङ्घनीय पलङ्ग भयङ्कर दङ्गल पङ्क्ति रङ्ग तङ्ग अङ्क रङ्ग पङ्क्ति जङ्गलीपना अलङ्कार सङ्कट श्रृङ्गार रङ्गी सङ्कट पराङ्ग-मुखता प्रसङ्ग शिलिङ्ग किङ्करता अलङ्घ्य तरङ्गी किङ्करता किङ्करता आलिङ्गन अलङ्घनीय अलङ्घनीय सङ्कल्प नङ्गा प्रसङ्ग तरङ्गी चङ्गा रङ्ना कलङ्क पासङ्ग सङ्कल्प भयङ्कर शिलिङ्ग अङ्गीकार शिलिङ्ग रङ्गना जङ्गलीपना सङ्कल्प आनुषङ्गिक कलङ्क किङ्करता सङ्गी कङ्गन नङ्गा पङ्क्ति पराङ्ग-मुख सङ्गी चङ्गापन शङ्का सङ्केत