<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenga-deva
Char
Unicode0919

Descripcion

Sin descripcion

nga-deva

Change preview:
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv

Words containing nga-deva

Mostrando 100 de 44 palabras encontradas. (16968 total)

पङ्क्ति नङ्गा रङ्ग अङ्गीकार सङ्कल्प तरङ्ग नङ्गा अलङ्घनीय सङ्गी रङ्ग जङ्गली तरङ्गी अलङ्कार सङ्ग अङ्क उलङ्घन शिलिङ्ग लङ्गर रङ्गी सङ्गी उलङ्घन पङ्क्ति सङ्केत श्रृङ्गार सङ्गठन पासङ्ग चङ्गा पलङ्ग संङ्गी भयङ्कर आलिङ्गन लङ्गर अलङ्घ्य पराङ्ग-मुख लङ्गर जङ्गली कलङ्क तरङ्ग पङ्क्ति किङ्करता रङ्गी तरङ्ग सङ्कल्प शङ्का सङ्गठन शङ्का अङ्क नङ्गे लङ्गर संङ्गी पासङ्ग आनुषङ्गिक लङ्गर संङ्गी पराङ्ग-मुखता पराङ्ग-मुख पराङ्ग-मुख तरङ्ग सङ्कल्प अङ्गीकार रङ्ग पासङ्ग तङ्ग पासङ्ग नङ्गा अङ्क आनुषङ्गिक दङ्गल भयङ्कर ढङ्ग जङ्गली सङ्गी अङ्गीकार अलङ्घ्य सङ्गी सङ्ग अलङ्घ्य पलङ्ग सङ्कट पलङ्ग चङ्गापन लङ्गर अलङ्घ्य ढङ्ग रङ्गना पङ्क्ति कङ्गन तङ्ग तङ्ग अलङ्घनीय पङ्क्ति जङ्गलीपना तङ्ग उलङ्घन प्रसङ्ग तरङ्ग कलङ्क सङ्कट नङ्गा अङ्क