<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrekha-deva
Char
Unicode0916

Descripcion

Sin descripcion

kha-deva

Change preview:
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv

Words containing kha-deva

Mostrando 100 de 489 palabras encontradas. (16968 total)

आखिरी महासंख रखते नखशिख सख्ती शेख छपरखट रखवाला सोख चौखटा लेखनी केंद्राभिमुख चीखना लेखा कानखी चर्खी लिखकर अखण्डित्व लेखनी भूराख फजूलखर्च सुर्ख सीखनेवाला पश्चिमामुख असुखकर पोखरिया पोखरिया आखिरकार लडखडाना सूखी रखने निरखना पाख मुखबन्ध निन्दोपाख्यान दुःखना कानखी अधोमुख वैशाखी दुखित चौखट सुखाना तारीख विमुख संख्या अनलिखी जख्म फरोख्त पाखंडी अंगरखा आखिरी मूरख जरखेज उपाख्यान केंद्राभिमुख देखनापुस्तकना तख्ते सम्मुख तख्ती लिखावट दखल दन्तखुदनी दिखलाना देखी संख्यानुसार सोखना दुखित मूरख गुस्ताखी श्रुतलेख दिखावा अक्खड दुखदाई बेदखली उल्लेख रेखाचित्रीय लेखापत्र सीखनेवाला द्विपंखी दुखजनक सोखनेवाला कारखाने पाखंडी रहनादुख टुकडाखोर वृत्तखंड पुखराज पाखण्डी दिखाऊ अमुख्य रक्खी पाख झोंखे लखियाना जनानखाना पख साखी शिलालेख बखरा छापाखाना