<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaMatra
Nombreii-deva
Char
Unicode0908

Descripcion

Sin descripcion

ii-deva

Change preview:
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv
ईकagnv

Words containing ii-deva

Mostrando 100 de 183 palabras encontradas. (16968 total)

लिखाई निठुराई भराई रसोईघर परछांई मिचिलाई लगाई ठण्डाई दुःखदाई जमाई सिंचाई अवाई रुखाई चलाई दरियाई स्थाई सुखदाई कसाईखाना गोलाई मिचिलाई रोवाई भरपाई जुदाई बाण-हवाई रुई रुई खुटाई ढलाईना नेकटाई लिखवाई लदाई समाई सिलाई सकराई साई दियासलाई खुदाई खेई बढाई लगाई खुदाई सच्चाई भलाई उतराई सुधराई भिडाई दियासलाई सच्चाई कम्पवाई निहाई छोटाई नाई स्थाई डोई बुराई सुथराई खटाई मिठाई ढलाई बताई सकराई ढिठाई हुई चिकनाई सिलाई पढाई खुटाई चतुराई लगाई पुरोहिताई रसोई बढाई अचिरस्थाई जम्हुआईना दुहाई माई लिखवाई चक्रवाई जमाई कढाई बटाई सुघडाई रसोई कोई गोलाई रुई सुथराई मोटाई रिहाई खेई कढाई मलाई दाई सलाई ढलाईना भाई' बलवाई करनाई सिलाई पुरोहिताई