<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

कंघा अघावना शीघ्र दीर्घाकार रोशनीघर नाचघर संघीय पिघलाव जंघाना आत्मघात उघाडा विश्वासघात सघन उलंघन लघुता लघुता रसोईघर विघ्नतातोडना उद्घाटक जांघ शराबघर लघुशंका विघ्नकारी दैवघटना संघर्ष उघाडना कटघरा अतिशीघ्र पिघल औघट गोल-घर विघ्नकारी संघवादी कंघा जांघ लाघव बघारना आघात अतिशीघ्रता चिंघाडना लघुपद सिंघी अपविघ्नता मदिराघर आत्मघातक रसोईघर ऊंघ मेघहीन उद्घाटक उल्लंघन पेघ दीर्घसूत्री गुप्तघातक सुघडपन संघीय आज्ञालंघन विघ्नकारी अलङ्घ्य रसोईघर बघार लंघन पतिलंघन रक्षोघ्न व्यवस्थालंघी जमघटा संघटन शीघ्रग्राही खुराघात लांघना बारहसिंघा संघवादी औघट विघ्नकारी पिघलना विघ्नकारी पुस्तकाघ्यक्ष लघुभार उल्लंघन सुघडाई संघी प्राणघातक शीघ्रदाह्य ऊंघता ऊंघता चिंघारना ऊंघाई उद्घाटन हस्तलाघव पिघलना ५घात दीर्घसूत्री लघुपत्र आघात जेबघडी उघाडना प्राणघातक अनिर्विघ्नता मदिराघर अमोघ न्यायघर