<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

बैंकघर संघटक विश्वासघातकी जलपानघर दीर्घाकार क्षीघ्रता शीघ्रदाह्य रक्षोघ्न खुराघात विश्वासघात क्षीघ्रता दुर्घटना द्विघात जंघा रोटीघर गोल-घर गिर्जाघर सुंघनी व्यवस्थालंघी गिर्जाघर लघुभार शीघ्रदाह्य कंघा विघ्न गुप्तघात गुप्तघात आत्मघातक दवाघर अदीर्घ सुघडपन रक्षोघ्न जंघा मरघट आघात सुघड सिघडा नरसिंघा क्षीघ्रता दवाघर लाघव लघुतम गुप्तघात न्यायघर सिघडा स्वांगघर प्राणघातक प्राणघातक विघ्नतातोडना दमघुटाव लघु दीर्घ कृतघ्न जीवघातक संघवादी गुप्तघात दैवघटना औघट लघुरूप संघर्षण जमघटा सुघडपन उल्लंघन लंघन कंघी जलपानघर दमघुटाव धोबीघाट उघाडा विघ्नकारी न्यायघर कृतघ्न उद्घृत विश्वासघातक उल्लंघन स्वांगघर दमघुटाव टिघलाना विश्वासघातक धर्मसंघी उघाडा जमघटा रक्षोघ्न रोशनीघर उद्घाटक दैवघटना उद्घाटक त्रिघातीय रोटीघर उद्घाटक दीर्घवृत्त सुघडपन मदिराघर अलङ्घ्य अलङ्घनीय आज्ञालंघन कठघरा चिंघाडना आघात अतिशीघ्रता लांघना