<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

संघर्ष सुघडाई कंघी ऊंघता दीर्घ अनिर्विघ्नता बाघ आत्मघात विश्वासघातकी अतिशीघ्रता अदीर्घ लघुकरण सघन धर्मसंघी अपविघ्नता जीवघातक न्यायघर संघी लांघना बघारना लघुचित्र मेघधनुष ५घात दैवघटना न्यायघर टिघलाना उघर लांघना संघीय गिरजाघर न्यायघर विघ्नकारी आघात कटघरे लाघव अघाना उघर स्नानघर उल्लंघन लघुपद लघुचित्र लघुशंका व्यवस्थालंघी जेबघडी उघारा लघुपत्र अमेघ विश्वासघातकी विश्वासघात संघटित संघर्ष चिंघारना आत्मघात सघन सुघडपन विघ्न उद्घाटन ऊंघना उघाडा कंघा गिर्जाघर ५घात पतिलंघन पिघला उलङ्घन गिरजाघर आत्मघातक उघाडना उलङ्घन संघटित संघर्ष संघ लघुरूप बाघ संघटित सूंघना गिर्जाघर नरसिंघा लघुचित्र सुघडाई हस्तलाघव अपविघ्नता लघुपत्र दवाघर संघट्ट संघर्षण लघुभार सुघड पिघल शीघ्रदाह्य त्रिघातीय स्नानघर दीर्घवृत्त उलङ्घन छेदितघन द्विघात अलङ्घनीय लघुकरण कंघी ५घात