<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

बघारना हस्तलाघव शीघ्रग्राही लघुभार पुस्तकाघ्यक्ष धर्मसंघी दीर्घसूत्री लघु दैवघटना समाघात अनिर्विघ्नता अतिशीघ्रता सुंघनी लघु लघुशंका जीवघातक चिंघाडना उघाडा उलङ्घन स्नानघर तंघ जमघटा ऊंघता ५घात संघीय ऊंघ अपविघ्नता ऊंघ उघर संघ उल्लंघन विश्वासघातक अदीर्घ आघात चिडियाघर सुघडपन जंघा अघावना शीघ्रगामी शीघ्र कंघी दुर्घटना चिडियाघर रक्षोघ्न नाचघर सुंघनी जंघाना आत्मघात धोबीघाट आत्मघात नाचघर चिंघारना न्यायघर जीवघातक चिंघाडना रोशनीघर जंघा शीघ्रग्राही संघ प्रतिघात विश्वासघातकी सघन स्नानघर रोशनीघर विश्वासघातक विघ्न कटघरा उल्लंघन रक्षोघ्न अतिशीघ्रता अनिर्विघ्नता न्यायघर अलङ्घ्य विघ्नतातोडना बघार पिघला संघवादी मेघधनुष उलंघन शराबघर मरघट गिर्जाघर शीघ्रता बाघ संघर्षण दीर्घश्वास पिघला उघर उघारा उघाडा कठघरा दीर्घायु आघात बाघ ऊंघता त्रिघातीय संघटित जांघ पिघलना शराबघर