<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

सघन उलङ्घन उल्लंघन ५घात आज्ञालंघन सुघड मरघट संघचारी ऊंघना दुर्घटना ऊंघना अदीर्घ गात्रोदघात मदिराघर उघर हस्तलाघव धोबीघाट चिंघारना हस्तलाघव संघी लघुपद गोल-घर विश्वासघातकी चिंघाडना दमघुटाव शीघ्रदाह्य जांघिया संघर्ष जलपानघर लघुपद पिघलाना संघी जमघटा तंघ उद्घृत लघुतम बघार लाघव मदिराघर लघुतम दीर्घ अलङ्घ्य शीघ्र जांघ मेघधनुष ऊंघना लाघव संघी संघट्ट अतिशीघ्र स्वांगघर तंघ लघुपत्र आत्मघातक गुप्तघातक आत्मघातक आज्ञालंघन संघी तंघ अतिशीघ्रता ऊंघता अघाना पिघलाना लघुचित्र संघी पिघलना ऊंघना उघाडा लघुभार अलङ्घ्य दीर्घवृत्त आत्मघातक न्यायघर शीघ्रग्राही अमेघ पतिलंघन अघाना पेघ टिघलाना जंघाना संघी जीवघातक सूंघना विश्वासघात कटघरे मेघधनुष गुप्तघात उघाडा विश्वासघातक संघर्ष त्रिघातीय करघाबडा नरसिंघा पिघलाव दीर्घवृत्त आघात दीर्घमूत्री धर्मसंघी उद्घाटन उलंघन