<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

सुंघनी दीर्घायु विघ्न शीघ्र चिंघारना चिंघारना लघुतम जंघा जीवघातक दुर्घटना ऊंघना दीर्घमूत्री हस्तलाघव अतिशीघ्रता शीघ्रगामी लांघना अलङ्घ्य अलङ्घनीय दीर्घमूत्री मरघट उलङ्घन विघ्नकारी चिंघाडना स्नानघर ऊंघना न्यायघर बघार कंघी शीघ्रता गिर्जाघर शीघ्रग्राही आत्मघातक उघाडना चिडियाघर प्राणघातक न्यायघर चिंघारना शीघ्रता जमघट प्राणघातक रक्षोघ्न संघवादी गिरजाघर रोशनीघर रक्षोघ्न लघुपत्र त्रिघातीय लघुपत्र बघार तंघ ऊंघता धोबीघाट जेबघडी कंघा छेदितघन कटघरे संघीय संघटित नरसिंघा पिघलना लघुकरण ऊंघता सुघडपन गुप्तघात ऊंघता विघ्नकारी विश्वासघातक बघार पक्षाघात कटघरे खुराघात गोल-घर दीर्घश्वास शीघ्रग्राही नरसिंघा कृतघ्न जांघ दीर्घमूत्री शीघ्रकोपी मेघधनुष संघ आघात संघीय संघटित विश्वासघातक बघार संघीय उद्घाटक उलङ्घन दुर्घटना बघार संघर्षण शीघ्रदाह्य करघाबडा लघुता जंघा संघीय संघीय विश्वासघात संघट्ट