<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

कटघरा धर्मसंघी संघी उद्घृत क्षीघ्रता कंघा धर्मसंघी अमेघ उघाडना उघाडा गिरजाघर दमघुटाव संघर्षण रोटीघर पिघलाना बैंकघर सुघडाई अदीर्घ दैवघटना पक्षाघात जमघटा अमेघ विघ्नकारी कृतघ्न अघावना सघन संघी दीर्घवृत्त सुंघनी चिंघारना न्यायघर आघात दीर्घायु लघुभार संघवादी गिरजाघर विश्वासघातकी बघारना रोशनीघर जमघटा गुप्तघात दीर्घसूत्री नरसिंघा लाघव पिघलाना अलङ्घनीय जमघटा गोल-घर प्राणघातक चिंघाडना हस्तलाघव धोबीघाट बघारना ऊंघता अलङ्घनीय मेघ पुस्तकाघ्यक्ष जमघट पुस्तकाघ्यक्ष विघ्नतातोडना बाघ लघुशंका शीघ्रकोपी व्यवस्थालंघी अलङ्घनीय संघर्षण लघुशंका औघट बारहसिंघा अलङ्घनीय दीर्घश्वास टिघलाना जांघ दीर्घवृत्त रोशनीघर अनिर्विघ्नता पतिलंघन लघु दीर्घवृत्त कटघरे चिंघारना गुप्तघात पिघलाना जलपानघर सिघडा पेघ शीघ्रदाह्य लाघव मरघट स्नानघर विघ्नकारी लघुभार पिघलाना ऊंघ आज्ञालंघन धोबीघाट पिघलना सघन न्यायघर दीर्घसूत्री