<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreddha-deva
Char
Unicode0922

Descripcion

Sin descripcion

ddha-deva

Change preview:
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv
ढकagnv

Words containing ddha-deva

Mostrando 100 de 168 palabras encontradas. (16968 total)

दृढ पढना बढनी चढाने दृढाग्रह दृढी बढा चिढाना चिढना गढन्त चढाते कोढ रूढिगत सीढी बढा बूढा पोढा गूढार्थना गाढादंत्य गढगजचमगादड ठोढी चढने बेढंगा मुढ्ढ धनाढ्य डेवढी ठंढा निपढ पीढी चढ टेढा पीढी बढनेवाला रूढिगत निपढ बढी दृढीकरण लुढकाना दृढाग्रह बढानेवाला डेवढी ओढनी गढा अनगढे बढाव चिढाने गूढ गढ्ढा बढीगीरी अनगढे बढायी काढना लुढकाना दृढता साढे ठंढा पढा लुढक बुढ्ढा चढे लुढकने बढानेवाली बढते मढना गाढा बेढंगा बढाकर कढाई अनपढ मूढ अनपढ बढीगीरी बढोतरी नकचढी दाढी बुढापे टोंढी चिढाना चिडचिढाहट लुढक बूढा भीढ गढ्ढा मढा गूढ गढन्त गड्ढा चढना अनगढ डेढ ड्योढी बढी बढाकर ओढनी बढाकर ड्योढी दृढता दृढता बढत बढके