<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreba-deva
Char
Unicode092C

Descripcion

Sin descripcion

ba-deva

Change preview:
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv
बकagnv

Words containing ba-deva

Mostrando 100 de 645 palabras encontradas. (16968 total)

छबि संबन्ध आडम्बरी समद्विबाहु आयुर्बल चर्बी विलम्ब नामुनासिब शब्दाभाव तम्बाकू लोबिया मजबूत दुबकना खलबली पैबन्दकारी खलबली अरबर सुबह चोटीबन्द शब्दचतुर पैगम्बर तब ताबेदारी अवलंबी तबाही सम्बन्धन घबरा तांबे शुबहा विश्वसम्बन्धी रोब पद्यसम्बन्धी मोतियाबिन्द अरबर निर्बल दबना चबनी तब चबूतरा जलसम्बन्धीय रंगबिरंगा नम्बरना निर्बुद्धि उपशब्द कब्जा नीबू सब्जी गुम्बज उद्बोधक रबड खम्बा जरब शिरोबिंदु जानबूझकर प्रतिबंधक खडबडा समबुद्धि जब्त ग्रहणबोध तीव्रबुद्धि चबाना प्रतिबिम्बित कब दौर्बल्य साहिब तांबे प्रारब्ध संबंधित गुलूबन्द नशेबाज कस्बा नीबू कब्जाना प्रतिबन्ध नाकाबंदी दौर्बल्य मतसम्बन्धी सबसे फर्माबरदारी जानबूझकर कुलाबे भिन्नमतावलम्बी युद्धसंबन्धी अब गल्लाबान दूरबीन सन्दूकतब झबरा चर्बीदार उबकाई लम्बरूप साहिबा नामुनासिब गलाबन्द अवलम्बित शब्दाडम्बरयुक्त घटबढ नियमबद्ध निबाहना रिकाबियो